Skip To Main

Ghi Danh Hưởng ACP Ngay Hôm Nay

Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng – Affordable Connectivity Program (ACP) đang trợ giúp hàng triệu gia đình đủ tiêu chuẩn trên toàn nước Mỹ tiết kiệm hàng trăm đô cho dịch vụ Internet Ở Nhà. Chương trình do liên bang tài trợ này cống hiến giảm giá lệ phí Internet Ở Nhà $30/tháng (tới $75/tháng cho các gia đình ở Khu Vực Bộ Lạc đủ điều kiện) và một khoản giảm giá một-lần tới $100 cho một "máy tính – computer" hoặc "máy tính bảng – tablet". Nghĩa là khi dùng giảm giá ACP với đúng "chương trình – plan", Internet Ở Nhà thậm chí có thể MIỄN PHÍ đối với gia đình quý vị.

Việc ghi danh hưởng ACP rất dễ dàng khi sử dụng những chọn lựa liệt kê bên dưới. Và nếu quý vị đang sử dụng Lifeline, thủ tục còn dễ dàng hơn nữa — chỉ cần liên lạc với công ty đang cung cấp dịch vụ Internet của mình và cho họ biết rằng quý vị muốn ghi danh vào chương trình ACP. LƯU Ý: Xin nhớ nói với họ rằng quý vị muốn dùng quyền lợi ACP cho dịch vụ Internet Ở Nhà của quý vị còn quyền lợi Lifeline sẽ được dùng cho ‘chương trình – plan" di động của quý vị. Làm như vậy, quý vị sẽ được giảm tiền cho cả dịch vụ ở nhà lẫn dịch vụ di động!

Nếu thấy đủ tiêu chuẩn hưởng quyền lợi ACP, quý vị hãy bắt đầu tiết kiệm tiền Internet Ở Nhà ngay hôm nay. Xin hãy ghi danh bằng cách "nhắp -click" vào nhóm chữ Nạp Đơn Ngay Bây Giờ ở bên dưới!

Tìm Xem Mình Có Đủ Tiêu Chuẩn Không

Gia đình quý vị sẽ đủ tiêu chuẩn hưởng quyền lợi ACP nếu:

Thu nhập của gia đình quý vị từ $60,000 trở xuống nếu gia đình có 4 người

(cứ thêm một người, cộng thêm $10,280).

Hay

Có người trong gia đình đang ghi danh vào ít nhất là MỘT (1) trong những chương trình sau:

Các Chương Trình Trợ Giúp của Liên Bang

 • Lifeline
 • Chương Trình Ăn Trưa Tại Trường Miễn Phí hay Giảm Giá, Trường CEP
 • Food Stamp (CalFresh) hay Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutritional Assistance Program – SNAP)
 • Medi-Cal hay SSI (Supplemental Security Income)
 • Pell Grant
 • Trợ Cấp Dinh Dưỡng WIC (Women, Infants & Children – Phụ Nữ, Sơ Sinh & Con Nhỏ)
 • Hỗ trợ Nhà ở Công cộng Liên bang (FPHA)
 • Trợ cấp hưu trí cho cựu chiến binh và người sống sót

Dịch Vụ Hỗ Trợ cho các Cộng Đồng Gốc Bản Địa

 • Các Chương Trình Bộ Lạc cho Cư Dân tại các Khu Vực Bộ Lạc Đủ Tiêu Chuẩn
 • Hỗ Trợ Chung của Cục Phụ Trách Công Việc của Người Mỹ Gốc Bản Địa (Bureau of Indian Affairs)
 • Chương Trình TANF Bộ Lạc
 • Chương Trình Phân Phát Thực Phẩm tại các Khu Dành Riêng cho Người Mỹ Gốc Bản Địa (Indian Reservations)
 • Chương trình Tribal Head Start (phải đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện về thu nhập liên quan)
Ghi danh hưởng ACP rất dễ dàng và đơn giản:

1. Điền đơn. Có thể thực hiện việc ghi danh hưởng ACP…

a) "Trên mạng – Online". Nạp đơn "trên mạng – online" rất dễ và chỉ mất vài phút. "Bấm – Click" vào Nạp Đơn Ngay Bây Giờ để bắt đầu.

b) Bằng Điện Thoại. Nói chuyện với một nhân viên điều hợp của chương trình ACP để ghi danh. Chỉ cần gọi 844-516-0994.

c) Qua Thư Bưu Điện. In đơn ra và điền đơn (xin xem bên dưới). Rồi gửi đơn đã điền đủ chi tiết cùng với tài liệu chứng minh hội đủ tiêu chuẩn tới:

Affordable Connectivity Program Support Center
P.O. BOX 7081
London, KY 40742

"Tải Xuống – Download" đơn hưởng ACP bằng cách "nhắp – click" vào "nối kết – link" bên dưới:
Đơn Hưởng ACP (Tiếng Anh)
Đơn Hưởng ACP (Tiếng Tây Ban Nha)

2. Cung cấp những tài liệu được yêu cầu và một địa chỉ email.

Trong tiến trình nạp đơn hưởng ACP, quý vị sẽ cần phải cung cấp hai loại tài liệu: những tài liệu chứng minh căn cước và những tài liệu chứng minh đủ tiêu chuẩn. Nhằm làm mọi chuyện dễ dàng, chúng tôi đã soạn sẵn một danh sách giúp quý vị xác định xem mình sẽ cần phải cung cấp những tài liệu nào.

Đối với tài liệu chứng minh căn cước, quý vị có thể dùng một trong những thứ sau đây:

 • Bằng Lái Xe cấp ở Hoa Kỳ
 • Giấy ID do chính phủ cấp: Thẻ ID của Tiểu Bang, Thẻ U.S. Military ID
 • Giấy Passport (hiện đang có hiệu lực từ bất kỳ nước nào)
 • Số ID Thuế Cá Nhân
 • Thẻ Matricula hay Visa Consular
 • Giấy Khai Sinh (bất kỳ nước nào) cho người vị thành niên nào là Người Làm Đủ Tiêu Chuẩn Hưởng Quyền Lợi (Benefit Qualifying Person – BQP)

Đối với tài liệu chứng minh đủ tiêu chuẩn, tài liệu phù hợp sẽ tùy vào chương trình làm đủ tiêu chuẩn:

 • Đối với WIC, MediCal, và CalFresh: Một bản báo cáo tường trình hàng tháng
 • Đối với Chương Trình Ăn Trưa Ở Trường (National School Lunch Program – NSLP) tại trường được chỉ định CEP: Tài liệu chứng minh ghi danh vào chương trình trong năm học này hay năm học trước
 • Pell Grant: Một Thư Cấp Phát Pell Grant cho năm học này

Muốn ghi danh hưởng ACP, quý vị cũng sẽ cần một địa chỉ email có hiệu lực; nếu quý vị không có, một nhân viên của ACP có thể giúp quý vị tạo một địa chỉ.

3. Tìm đúng công ty cung cấp

Không phải tất cả mọi công ty cung cấp dịch vụ Internet Ở Nhà đều tham gia chương trình ACP. Sau khi đơn của mình đã được chấp nhận, quý vị nhớ tìm đúng một công ty cung cấp dịch vụ có cống hiến giảm giá ACP trong khu vực của mình. Để tìm đúng công ty cung cấp, xin quý vị vào xem everyoneon.org/cetf.